16 Mart 2011 Çarşamba

12. Sınıf Edebiyat Kitabı Etkinlik Cevapları yeni müfredat


Sayfa 30-31

1-CeLaL’in hayatını anLatıyor Arkadaşı hakkında biLgi veriyor

2-a-CeLaL-Şiir-Şair

b-CeLaL’in şiirLeriaşkLarışairLik yönü

3-YazıLır 

4-Anı türünün devamıdır

5-a-AçıkyaLındurututarLı oLmayan cümLe: “Bu konuşmaLarda göz bebekLeri büyüryüzü büsbütün canLanır; eLLer koLLar da ritmik oLarak konuya katıLır ve CeLaL akıLcıbiLimseL yoLLaR dışında paradoksaL ama yine de gerçekçi bir patikadan kestirme inip tartışıLan soruna çok orjinaL ve parlak bir çözüm -çözüm degiLse biLe bir çözüm önerisi- getirirdi ”

b-Birkaç cümLe hariç AçıkduruyaLın bir metin

6-Terim: fenomeLPsikoLojik gerçekLeriç sezi

kavram:biLgiçLikgurbetsomurt Lukdik sözLkvefaörseLnmeksırtkan

günLk hayatta : kanı kaynamakekmek parası

7-sadeanLaşıLır konuşma havası içinde söyLenmiş

8-ögretici anLatım

9-cumhuriyet dönemi hatıra geLeneğiSAYFA – 32 -

1 SORU www.talebedunyasi.com

Genellikle köy düğünlerinde kullanılan çalgı aletleri

2 SORU

Motifler:davulzurna

3 SORU

Sosyal ve kültürel hayatta yeri vardır Cumhuriyet dönemi metinlerindeki halka yönelişi yansıtmaktadır

SAYFA 33

4 SORU

Halkçılık (dedik biz ama tam olarak bilmiyorm)

10 ETKİNLİK

Metin gayet açıksade ve anlaşılırdır Metinde tutarsızlık yoktur

5 SORU

Evet edilebilir örneğin;televizyond a bir program olarakradyoda bir açık oturum şeklinde olabilir

6 SORU

a)Terimler:davulzurnakonserv atuvarhalk müsikisi

Kavramlar:şahsiyetmilli

Günlük hayata ait :kahvetrenköykasabada vulzurna

b)Metnin temasını oluşturur

7 SORU

Üslubu samimidir

8 SORU

Öğretici anlatım türü ile sağlanmıştır

sayfa:35

Cumhuriyet dönemi öğretici metinleri tablosu

Yapı: Düz yazı

Tema: milli konular batılılaşmaanadolu’ya yönelme

Dil ve anlatım: dili sade halkın anlayabilecegi bir dil kullanılmıştırduruyalınaçık süssüz

Sayfa 36 tablo

cumhuriyet dön öğr metinleri – - önceki dön ait öğr metinler

Benzerlikler

* Bilgi vermek amaçlı olmaları öğretmeye ve düsündürmeye yönelik olmalarıdır

Farklılıklar

Kelime

türkçe kelimeler Fransızcaarapçafarsça kelimeler

kullanılmıştır kullanılmıştır

Kelime grupları

Halk söyleyişlerine ait anlaşılmayanağırarapçafarsç a

kelime gruplarıdır tamlamalar

DiL kuralları

Türkçe dilinin kurallarıdır arapçafarsçatürkçe kuralları 
1.Doğru yanlış

-D

-D

-D

2.Boşluk doldurma

1-Deneme denir

2-Gezi yazısı türünün...

3.Eserler
Nurullah Ataç:Günlerin getirdiği

Falih Rıfkı Atay:Gezerek Gördüklerim

Peyami Safa:Eğitim-Gençlik-Üniversite

Ahmet Hamdi Tanpınar:Edebiyat üzerine makaleler

İsmail. Habib Sevük:Tuna'dan Batı'ya

4.E ŞIKKI

ıı. ünite ölçme ver değerlendirme

1.Doğru yanlış

-D

-Y

-D

2.BOŞLUK DOLDURMA

1-Fıkra denir

2-kanıtlamaya çalıştığı...

3.tanımlarla kavramları eşleştirme

Bir milletin kendine özgü düşünüş ve yaşayış biçimi... =Milli Kimlik

Metni meydana getiren anlam birliklerini... =Motif

4. D ŞIKKI

5. C ŞIKKI

6. E ŞIKKI

7. B ŞIKKI

8. E ŞIKKI

9. B ŞIKKI42

saf şiir in sadece öz demek oldugunu biliyorum baska yok

3: görüşler...1:: şiir yazarken kelimelirn serbest seçilişi fakat uslupa uygun olmasını

2:şiirin ana rengine ulaşılmasını

3: şiirin tam şeklini yakalamya çalıştıgını

4: şiirin okuyanıda etkilemesini şiiride anlamlı kılmasını....1 metin: 1 soru:ölçü:7 li hece ölçüsüyle yazılmıştır.

denizlerin :::

derin ler redif aksız redif

bucaksız

yapraksıztakvim

resim vim ler tam kafiye iz ler tam kafiye

deniz

düşüncesizboşlukta :::ta lar tam kafiye k lar yarım kafiye emi ler tunç kafiye

nokta

gemi

alemideryalarda

rüyalarda ::alarda redif eldi redif

çeldi

geldikendimden :imden redif andım tunç kafiye

resimden

sandım

tıkandımyosun

tutsun un lar tam kafiye sam lar zengin kafiye

tasam

bulmazsamdedim

dedim : dedimler redif ze tam kafiye

geze

denizeoldu

doldu :: oldu tunç kafiye em ler tam kafiye

meltem

perdemkagıtlar :: ar lar tam kafiye luk lar zengin kafiye

var

yolculuk

solukbetbeniz ::izler ve ün ler tam kafiye

kalbimiz

küskün

gündizilmiş

silmiş

sinsi : ilmişler redif si ler tam kafiye

hepsihafifler

der :: er ler tam kadarlar redif

kadar

kadardirilir

serpilir ::: ilir redif bi tam

gibi

kalbi

döşemenin

didişmenin :: menin redif an tam

an

insankarmakarışık

artık :: tık lar zengin araktan redif

taraktan

aglayaraktan

geri

mahşeri :eri ler zengin en ler tam

içinden

benanam

hatıram : : am lar tam erde redif

serde

gerilerdeyangından

ardından : ından redif ün ler tam kafiye

süzgün

gönlünhafiflettim

ettim :: ettim ler tunç kafiye2: şiire ritm kazanmıştır.kolaylık saglamaktadır.3: azgın sonsuz bir deniz: kişileştirme

bir kuş gibi hafifler :teşbih

dilsiz duran ne kadar eşya varsa dirilir:kişileştirme4: mecaz anlam kazandırmıştır.duygularını farklı duyularla aktarmayı denemiştir. ve kalp aglayarak çekilir geri geri derken kişileştirme yapmıştır.insan derse bir degişiklik olmas sadece söz sanatına yer verilmes5:dil: sadedir

ölçü:hece ölçüsüdür

ritm kafiye asinoslarla uyum saglanmıştır.

serbest yaılmıştır.6:ölümün bi yok oluş degil tam tersine bir mutluluk oluşunu dile getiriyor...tek kelimeyle teması ölüm7: onuda siz ifade edinn sayfa443 soru.

hasreti denizlerin.teşhiş sanatı

ve eşyamız ne küskün.teşhis sanatı

odama nasıl doldu birdenbire bu meltem.tecahüli-arif sanat

sayfa 46

2 metin.1 soru: kafiyesi

çocuklugum

bahçeler == çocuklugum redif ler redif ce lerde yarım kafiye

geceler

çocuklugumçocuklugum

memleket == çocuklugum redif et ler tam kafiye

hasret

çocuklugumçocuklugum

kardeşim ==çocuklugum radif im ler redif eş ler tam kafiye

eşim

çocuklugumçocuklugum

unutulmuş ==çocuklugum redif muş lar redif l ler yarım kafiye dir.

solmuş

çocuklugumaliterasyon::ç,k,l

söyleyiş tarzı:içten ve samimidir.

ritm:ses ve kelime tekrarlarıyla saglanmıştır.2:çocuklugum ::insanın çocuklugunu yaşadıgı geçmişi ona olan özlemini uyandırır.şiirede katkısı çocukluguna duydugu özlemi daha kolay şekilde anlatmış.3:çoçuklugum-çocuklugum==tekrir

gözümde tüten memleket==teşbih4: ölçü:8li hece ölçüsü

ritm:kafiye,redif

aliterasyon ve asenonalarla saglanmıştır.

nazım birimi:dörtlüktür5:tema:çocukluga duyulan özlem6:şiirdeki duygularınızıda siz açıklayınız artık...ama benze uygulan ritm ve tekrarla çocukluguna duydugu özlemi kolaylıkla aktarmış...7: a: hepsinde tema bakımından farklılık gösterir.

ahenk unsurları:benzerdir..o beldede:sevgiliyle birlikte olacagı bir yer aramakta annabel lee de: aşkını anlatmakta çocuklugumdada:çocukluguna duydugu özlemi anlatmakta

b.kendi yorumlarınızı yazın...8: türk şiirinde: saf şiir.

dünya şiirinde mistik şiir11:ziya osman saba vasfi mahir kocatürk cevdet kudret solok kenan hulisi koray yaşar nebi nayır sabri esat siyavuşgil Sayfa 491)11 li hece ölçüsü tam uyak ahenk unsurlarıdır3) BİRİNCİ BENT

1.mısrada teşbihi beliğ 2.mısrada telmih istiare(dante sözcugu)

3.mısra istiare (cevher söz.)İKİNCİ BENT

1. 2. 3.mısralarda istifham tecahüli arif

4. 5.mısralarda tezat teshısÜÇÜNÇÜ BENT

güler yüzlü adam ben kelimelerinde tenasüp 3. mısrada istifham 4.mısra tecahulu arifDÖRDÜNCÜ BENT

1.MISRA TESBIHI BELİĞ ilk askımız kelımesındeBESİNÇİ BENT

ilk 3 mısrada tecahulu arıf 3 mısra tezat 5.mısra tecahulu arıfALTINCI BENT

1.MISRADA TENASÜP

3 4 5.mısrada tecahulu arif 5. mısradabahce kelımesı istıareYEDİNÇİ BENT

4.MISRA SALTANAT Kelımesınde istiare 5.mısrada benzetmeTEMASI OLUM KARSISINDA DUYULAN HUZURSUZLUK


  sayfa 49 2soru:

okunuşa ahenk kazanmasını saglarç

3 soru: dante gibi ortasındayız ömrün: teşbih

delıkanlı çagımızdaki cevher: istiare

gözünün yaşına bakmadan gider: deyim alınmış

bunlarda şiire zenginlik katar.4: 11 li hece ölçüsü

ritm: kafiye redif aliterasyon la saglanmış..bence kurulamaz.şair o anki duygusuyla yazmıştır şiiri.5:tema:ölüm diger iki şiirdede ölüm bahsedilmektedir.şiirlerde genel olarak aşk ölüm ayrılık konuları işlenmektedir.bu şiirlerdede agırlık basmaktadır.6:yaş otuz beş : zamanın insanı nasıl degiştirdigini ikincisindede zamanında farkedemedgini zamanın nasıl geçtigini çelişkiyle anlatmaktadır. sayfa 52

soru 9: cumhuriyet dönemi saf şiir geleneğisayfa 53

bendedir şiiri

11li hece ölçüsü çapraz uyak düzenisayfa 55

6. soru: öz şiir anlayışında temel olarak insan alınır. bu farklı ülkelerdeki şiirlerde bile aynı temalar işlendiğinden, işlenen konular evrenseldir.sayfa 56:

1. soru doğru yanlışlar

D-Y-D-D-D

2. soru: sembolizm akımı

3. soru: cahit sıtkı tarancı

4. soru:

hece ölçüsüyle yazılmış

düz kafiye düzeni ve tam uyak

hayali bir alem

yerli ve mahalli unsurlara yeR verilirsayfa 5o::

otuz yaş adlı şiirin hemen altındaki sorunun cevabı::her iki şiirde de ölüm teması vardır.insanları etkileyebilir çünkü evrensel bir konudur.

soru 8::valla yazmamışım

soru9::öz şiir geleneğine bağlıdır.

soru 12::saf şiirinin öncülerindendir ve müzikaliteye önem verir.

sayfa 52:::

1.SORU::ARKADAŞLAR BURDA TEK TEK KAFİYELERİ SORUYO AÇIKVE NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTE ZATEN.

2.SORU::HOYRATTIR BU AKŞAMÜSTÜLER DAİMA------BENZETME VARDIR

DALGA DALGA HÜCUM EDİP PİŞMANLIKLAR------TEŞHİS

YOLUNU GÖZLÜYOR LAMBA VE MERDİVEN-------------TEŞHİS

NE İSTERSİN BENDEN AKŞAM SAATİNDE -----------İSTİHDAM SANATI VARDIR

EY SEN ----------NİDA SANATI

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo