16 Mart 2011 Çarşamba

8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ VE CEVAPLARI
  1. Kurtuluş Savaşı yıllarında Türk Ordusunun ilk askeri başarısı aşağıdakilerden hangisine karşı gerçekleşmiştir?

A) İngilizler B) Ermeniler C) Rumlar D) Fransızlar CEVAP:B 

  1. Türk halkı Urfa, Antep, Maraş’ta aşağıdaki devletlerden hangisine karşı mücadele etmiştir?

A) Fransa B) İngiltere C)Yunanistan D) İtalya CEVAP:A 3. Ermeni saldırılarını önleyen Doğu Cephesi komutanı kimdir?A) Fevzi Çakmak B) Rauf Orbay C) Kazım Karabekir D) Ali F.CebesoyCEVAP:C4. Paris Barış Konferansında alınan kararlar doğrultusunda ilk işgal hareketleri hangi ülke tarafından başlatılmıştır?A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D)YunanistanCEVAP:D5. Aşağıdakilerden hangisiyle yeni Türk Devletinin doğu sınırı kesinlik kazanmıştır?A) Kars Antlaşması B) Moskova AntlaşmasıC) Gümrü Antlaşması D) Brest Litowsk AntlaşmasıCEVAP:B6. Kars AntlaşmasıMoskova AntlaşmasıAnkara AntlaşmasıYukarıdaki antlaşmaların imzalanmasında TBMM’nin aşağıdaki devletlerden hangisine karşı kazandığı başarılar etkili olmuştur?A) Fransa B) İngiltere C) Yunanistan D) İtalyaCEVAP:C7. Kurtuluş Savaşımızın amacı aşağıdakilerden hangisidir?A) Cumhuriyeti ilan etmek B) Anadoluyu düşman işgalinden kurtarmakC) Anadolu halkını örgütlemek D) Hilafet ve saltanatı kaldırmakCEVAP:B8. Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisinin arasında problem olmuştur?A) İngiltere B) Fransa C) İtalya D) YunanistanCEVAP:A9. Aşağıdakilerden hangisi Balkan Antantına katılmamıştır?A) Romanya B) Bulgaristan C) Yugoslavya D) YunanistanCEVAP:B10. Bulunan yer altı kaynaklarını işlemek amacıyla Cumhuriyet Döneminde kurulan banka aşağıdakilerden hangisidir?A) Sümerbank B) İş Bankası C) Zıraat Bankası D) EtibankCEVAP:D 

  1. Aşağıdaki sorunlardan hangisi Lozan Antlaşması ile çözümlenememiştir?

A) Türkiye – Irak sınırı B) Yeni Tür Devletinin BağımsızlığıC) Osmanlı Borçları Sorunu D) Kapitülasyanların Kaldırılması 

  1. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile savaş yapılmaksızın sınırlarımıza katılan yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatay B) Onikiada C) Doğu Trakya D) Bursa 

3. Ermenilerin Doğu Anadoluda’ki isteklerinden vazgeçmek zorunda kaldıkları antlaşma hangisidir?A) Berlin B) Gümrü C) Moskova D)Brest-Litovsk

4. Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır.” Emrini verdiği savaş hangisidir?A) Çanakkale B) Baş Komutanlık C) Sakarya D) Trablugarp

5. Kurtuluş Savaşı döneminde en uzun süren muharebe hangisidir?A) Sakarya B) Büyük Taarruz C) I. İnönü D) II. İnönü

6. TBMM Hükümeti hangi savaş sonrasında İtilaf Devletlerince siyasi bir güç olarak tanınmıştır?A) I. İnönü B) II. İnönü C) Sakarya D) Büyük Taarruz

7. Milli Mücadele döneminde Fransa ile yapılan ve Hatay dışında bugünkü Suriye sınırını çizen antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?A) Ankara B) Gümrü C) Kars D) Moskova

8. Osmanlı Devleti aşağıdaki cephelerin hangisinde yaptığı savaşlarla İtilaf Devletlerinin Rusya’ya yardım etmesini engellemiştir?A) Goliçya B) Çanakkale C) Kafkasya D) Filistin

9. Aşağıdaki Antlaşmalardan hangisi imzalandığı halde uygulamaya konulmamıştır?A) Mudanya B) Sevr C) Gümrü D) Montrö

10. Misakkı-ı Milli kararları aşağıdakilerden hangisinde alınmıştır?A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi B) Erzurum KongresiC) Sivas Kongresi D) Türkiye Büyük Millet Meclisi  Cevap Anahtarı:1.A 2.C 3.B 4.C 5.A 6.A 7.A 8.B 9.B 10.A

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo