16 Mart 2011 Çarşamba

6. SINIF SOSYAL BİLGİLER TEST ve CEVAPLARI


TEST 11.Türkiye’nin üç tarafının denizlerle çevrili olması aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili değildir.A)Yer altı zengin B) Sıcaklık düzeni C) Yetiştirilen ürünler D)Jeopolitik konumCEVAP:A2. Anadolu’da kurulan ilk beyliklerden biri olan Artukoğulları beyliği hangi bölgede kurulmuştur?A) İzmir çevresinde B) Mardin ve civarında C) Erzincan ve civarında D) Erzurum civa.CEVAP:B3. Selçuklularda gelirleri cami,medrese,aşevi gibi çeşitli sosyal kurumların giderlerine ayrılan topraklara ne ad verilir?A) Mülk arazi B) Vakıf Arazi C)Ikta arazi D) Has araziCEVAP. B4.Timur İmparatorluğunun kurucusu olan Timur aşağıdaki ünvanlardan hangisini kullanmıştır?A) Han B)Şah C)Emir D)PadişahCEVAP: C5. Dünyanın en güzel mimari eserlerinden birisi olan Tac Mahal aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisi tarafından yaptırılmıştır?A) Timur B) Ekber Şah C) Batu Han D) Cihan ŞahCEVAP: D6. –Kış soğuklarından zarar görür- Bir yıl az bir yıl fazla ürün verir- En fazla Ege Bölgesinde üretilirYukarıda bazı özellikleri verilen tarım ürünümüz aşağıdakilerden hangisidir?A) Üzüm B) Zeytin C) Pirinç D) AyçiçeğiCEVAP : B7. Ülkemizde nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?A) Marmara B) Karadeniz C) Ege D) Doğu AnadoluCEVAP: A8. Aşağıdaki kentlerimizin hangisinin gelişmesinde yer altı kaynaklarının etkisi en azdır?A) Batman B) Zonguldak C) Soma D) AkhisarCEVAP : D9. Aşağıdaki verilen yerlerden hangisi ülkemizin seyrek nüfuslu alanlarından biri değildir?A) TuzGölü Çevresi B) Hakkari YöresiC) Yıldız Dağları Yöresi D) Çukurova ÇevresiCEVAP: D10. Aşağıdakilerden hangisi plansız kentleşmenin sonucu olarak ortaya çıkan bir durum değildir?A) Çevre Kirliliği B) Gecekondulaşma C) Ulaşım Güçlüğü D)Hızlı nüfus artışıCEVAP:DTEST 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinden biri değildir?

a-Danişmentliler b- Saltuklular c-Artuklular d-Aydınoğulları

2. Anadolu Selçuklu Devleti’nde hangi arazi geliri sultana verilirdi?

a-Mülk Arazi b-Has Arazi c-İkta Arazi d-Vakıf Arazi3. Aşağıdaki kentlerden hangisi bir körfez kıyısında kurulmuştur?

a-Sinop b-Trabzon c-İzmit d-Edirne

4. Milletvekilleri aşağıda belirtilenlerden hangisini millet adına kullanırlar?

a-Egemenlik b-Hürriyet c-Eşitlik d-Demokrasi

5. Dünya yüzölçümünün yüzde kaçı karalarla kaplıdır?

a-%71 b-%29 c-%50 d-%60

6. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi daha çok tehlikelidir?

a-Grip b-Sarılık c-Tifo d-Kızamık

7. Aşağıdakilerden hangisi yıldızdır?

a-Venüs b-Güneş c-Jüpiter d-Plüton

8. Taç Mahal’i aşağıdaki hükümdarlardan hangisi yaptırmıştır?

a-Babür Şah b-Timur Han c-Cihan Şah d-Uzun Hasan

9. Ülkemizde ilk nüfus sayımı kaç yılında yapılmıştır?

a-1936 b-1923 c-1927 d-1950

10. Anadolu’da Türk Tarihi kaç yılında başlamıştır?

a-1923 b-1176 c-1071 d-1048

CEVAPLAR: 1-D, 2-B, 3-C, 4-A, 5-B, 6-B, 7-B, 8-C, 9-C, 10-CTEST 3S1)Selçukluların Bizanslılara karşı kazandığı ilk büyük savaş hangisidir?a)Pasinler b)Dandanakan c)Malazgirt d)Kösedağ

S2)Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinden değildir?a)Artuklular b)Mengücekliler c)Saltuklular d)OsmanlılarS3) I. Haçlı Seferi başladığında Anadolu Selçuklu Devletinin başında kim bulunuyordu?a)Süleyman Şah b)I.Kılıç Arslan c) II. Kılıç Arslan d)I. MesutS4)Haçlı Seferlerinin asıl amacı aşağıdakilerden hamgisidir?a)Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri kurtarmakb)Türkleri Anadolu’dan çıkarmakc)Topraklarını genişletmekd)Bizans’ı kurtarmak

S5) Barut , Pusula , Matbaa hangi olaydan sonra Avrupa’ya götürülmüştür?a)İstanbul’un fethinden sonra b)Haçlı Seferlerinden sonra c)Malazgirt Savaşından sonra d)Hiçbiri

S6)Konya ve çevresinde kurulan Anadolu Beyliği aşağıdakilerden hangisidir?a)Germiyanoğulları b)Karesioğullarıc)Karamanoğulları d)OsmanoğullarıS7)Anadolu Selçuklu Devletinde devlet işleri nerede görüşülürdüa)Kurultayda b)Divanda c) Sarayda d)Otağıda

S8)Anadolu Selçuklu Devletinde devlet malı olarak kabul edilen topraklara ne ad verilir?a)Miri b)Has c )Mülk d)Vakıf

S9) 21 Haziran tarihi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?a)Ekvatorun kuzeyinde geceler gündüzlerden uzundur.b)Güneş ışınları saat 12.00 de Yengeç Dönencesine dik gelir.c)Kuzey Yarım Küre’de kış mevsimi başlar.d)Güney Kutup Noktasında tam gün gündüz yaşanır

S10) Ankara’ da bulunan bir kişi aşağıdaki illerden hangisine gittiğinde boylam derecesi küçülürken enlem derecesi büyür?a)Kırklareli b) Adana c)Elazığ d) İzmir

S11)Yurdumuzda ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?a)1950 b)1927 c)1935 d)1937

S12)Ülkemizin en yoğun nüfuslu coğrafi bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?a)Marmara B. b)Ege B. c)Karadeniz B. d) Akdeniz B.

S13)Aşağıdaki enlemlere bakılarak hangisi için bu alanlarda tarım yapılamaz fikri çıkarılabilir ?a)7O- 8O b)80-90 c)50-60 d)20-30

S14)Haçlı Seferleri’nin aşağıdaki sonuçlarından hangisinin Coğrafi Keşifler üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir?a))Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıb)Merkezi krallıkların güçlenmesic)Kağıt ve Matbaanın yaygınlaşmasıd)Doğu- batı ticaretinin canlanmasıS15) 21 Haziranda Kutuplardan Ekvatora dikey olarak 500 km. gidildiğinde sıcaklığın artmadığı bilakis sıcaklığın düştüğü görülmüştür.Buna göre ulaşılan yer için ne söylenebilir?a) Kış şartlarının hüküm sürdüğü bir alanb)Denizden uzak bir alanc) Yüksek bir dağ zirvesid)Nem açığının az olduğu bir yerCevaplar1-A 2-D 3-B 4-A 5-B 6-C 7-A 8-A 9-B 10-B11-B 12-A 13-B 14-D 15-C

0 yorum:

Blogger Template by Clairvo